Törvényi háttér

I. Fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatási kötelezettség és annak hatósági ellenőrzése

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) szerint 2014. február 1-jétől fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan magyarországi vállalkozás, amely

- önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében a fogyasztó részére árut ad el, árut használatba ad, egyéb módon rendelkezésre bocsát vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt, ajánlatot tesz  és

- összes foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 250 főt vagy

- éves nettó árbevétele meghaladja az 50 millió eurónak, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, ahol székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

2014. február 1. és július 31. között fogyasztóvédelmi referensként bárki foglalkoztatható, 2014. augusztus 1-jétől azonban már csak azok, akik fogyasztóvédelmi referensi képzettséggel rendelkeznek.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és eljár azok megsértése esetén.

II. A fogyasztóvédelmi referens feladatai

Az Fgytv. általánosságban határozza meg a fogyasztóvédelmi referens feladatait, ezek:

- a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése,

- a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése,

- a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat (pl. MNB, NHH) is ellátó állami szervekkel való kapcsolattartás.

A fogyasztóvédelmi referens alapvetően tehát a vállalkozás fogyasztóvédelmi policyjáért felelős.

Az Fgytv. alapján tehát a referensnek nem feladata az egyedi fogyasztói panaszok intézése vagy a fogyasztókkal való bármilyen más kapcsolattartás (pl. ügyfélszolgálat), illetve az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság vállalkozással szembeni eljárása során a vállalkozást képviselje. Természetesen lehetőség van arra, hogy a fogyasztóvédelmi referens ezeket a feladatokat is ellássa, ha a munkáltatója vagy a megbízója így rendelkezik.

III. Ki lehet fogyasztóvédelmi referens?

Fogyasztóvédelmi referens csak természetes személy lehet, aki rendelkezik fogyasztóvédelmi referensi képesítéssel. A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatható munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel.

Ha a referenst munkaviszonyban foglalkoztatják, más munkakört is elláthat, tehát már a vállalkozás alkalmazásban álló munkavállaló is lehet referens, ha megszerezte a képesítést. Megbízási szerződés csak természetes személlyel köthető, jogi személy nem bízható meg a fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátásával.

IV. A fogyasztóvédelmi referens képzés tartalma

Az Fgytv. szerint a képzés időtartama 100 óra, amelyet az Fgytv. mellékletében meghatározott témakörökben kell megtartani. Az órák 10 %-ában gyakorlati oktatásra kerül sor. órák A képzésben részt vevő köteles az órákon személyesen megjelenni, az órák 10 %-ának mulasztása esetén a képzést meg kell ismételni.

A képzést írásbeli és szóbeli vizsga követi. A vizsgafeladatokat a szervező állítja össze. A vizsgabizottság a szervező által felkért három tagból áll, akik közül az elnököt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója jelöli ki. A vizsga eredményes teljesítéséről a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési bizonyítványt állít ki, amely tartalmazza a képzésben részt vevő által elvégzett szakirányt.

V. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) fogyasztóvédelmi referens alkalmazására és képzésére vonatkozó – a 2014. évi XLI. törvénnyel módosított - rendelkezések 2014. október 7.-től

 

 

Nem módosult

Módosult

 

Fogyasztóvédelmi referenst továbbra is annak a vállalkozásnak kell foglalkoztatnia, amely

 

1. az Fgytv. hatálya alá tartozó (vagyis a fogyasztókat érintő) tevékenységet folytat, és

2. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozik (vagyis minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez),

 

kivéve, ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis-, közép-, vagy mikrovállalkozásnak minősülnek.

 

 

 

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatási kötelezettségének célja az érintett vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozása, a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítése, ezáltal a jogkövető magatartás erősítése, könnyebbé tétele.

 

 

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések betartását – akár hivatalból, akár kérelemre – továbbra is az első fokú hatóságként eljáró területi (megyei vagy fővárosi) kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei ellenőrzik. A fogyasztóvédelmi felügyeleti eljárás során megállapított jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezményeket (pl. fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának elrendelése, bírság kiszabása) az Fgytv. 47. §-a tartalmazza.

 

 

A fogyasztóvédelmi referens Fgytv.-ben meghatározott feladatai nem változtak, ezek:

 

1. a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, annak érdekében, hogy a vállalkozás megtartsa a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi rendelkezéseket.

 

2. a vállalkozás – fogyasztóvédelmi referensen kívüli – alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése, azaz a vállalkozás alkalmazottainak fogyasztóvédelmi tárgyú ismereteket nyújtó és aktualizáló oktatások biztosítása. (Hasonlóan a tűz- és munkavédelmi oktatások megszervezéséhez és lebonyolításához.)

 

3. a fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. A kapcsolattartás módját, rendszerességét a konkrét eset körülményeinek figyelembevételével kell megválasztani.

 

 

.

 

A fogyasztóvédelmi referens hatékony és eredményes feladatellátáshoz szükséges, a feladatot ellátó személy ehhez megfelelő képzettséggel rendelkezzen, ezért fogyasztóvédelmi referensi feladatokat a továbbiakban az a legalább középfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár vagy EU/EGT állam állampolgára láthatja el, aki

 

1. államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítványt kapott, és

 

2. a képesítési bizonyítványában szereplő szakiránya illeszkedik a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez.

 

Tehát kizárólag az Fgytv.-ben meghatározott képesítés birtokában lehet valaki referens, az előírt képzettség nélkül fogyasztóvédelmi referens legkésőbb 2014. július 31-éig volt foglalkoztatható.

 

Bármilyen kereskedelmi közép-, vagy felsőfokú szakirányú végzettség, ahol csak a tananyag egy része volt a fogyasztóvédelmi oktatás, sem önmagában az állam- és jogtudományi egyetemi végzettség nem jogosít a fogyasztóvédelmi referens feladatkör ellátására.

 

Továbbra is előírás, hogy legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni a vállalkozás minden olyan megyében, ahol székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén

 

- kiskereskedelmi tevékenységet folytat, vagy

 

- közszolgáltatási tevékenységet végez, vagy

 

- törvény kötelezettség alapján ügyfélszolgálatot működtetet.

 

Ez azt jelenti, hogy ha például a vállalkozás 4 megyében folytat kiskereskedelmi tevékenységet, akkor 4 fogyasztóvédelmi referenst kell foglalkoztatnia. Egy személy egy vállalkozás részére csak egy megye vonatkozásában láthatja el a fogyasztóvédelmi referens feladatait.

 

 

Nem változott az a rendelkezés, amely szerint a fogyasztóvédelmi referensi tevékenység a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban vagy megbízási szerződés keretében látható el.

 

Fogyasztóvédelmi referens kizárólag természetes személy lehet. Vállalkozás vagy ügyvédi iroda fogyasztóvédelmi referensi feladatot megbízás alapján sem láthat el. Ennek megfelelően a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására kötelezett vállalkozás csak természetes személlyel köthet megbízási szerződést a feladat ellátására.

 

 

 

Az eddigi szabályozástól eltérően fogyasztóvédelmi referens képzést a továbbiakban már csak olyan gazdasági társaság vagy egyéni cég szervezhet, amely a Fogyasztóvédelmi Alapismereteken túl valamennyi szabadon választható szakirány (Kereskedelmi szakirány, Elektronikus hírközlés szakirány, Idegenforgalmi szakirány és Közszolgáltatás szakirány) képzésére is alkalmas.

 

Nem szervezhet 2014. október 7.-t követően fogyasztóvédelmi referens képzést

 

- olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, amely nem minősül gazdasági társaságnak vagy egyéni cégnek,

 

- költségvetési szerv,

 

- fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles vállalkozás.

 

 

 

 

A szervezőnek igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelem vagy a fogyasztóvédelmi oktatás területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

 

 

A képzési előírásoknak való megfelelés bejelentésének határideje 2014. október 22. volt.